Get Adobe Flash player

Facebook Like

 

1.ทำสีและลายตามรถของลูกค้า

2.ใช้เวลาทำทั้งหมดประมาณสามอาทิตย์ (สองอาทิตย์แรกจะเป็นการสร้างตัวไซด์คาร์ และอีกหนึ่งอาทิตย์จะทำสีให้เขากับตัวรถ โดยในอาทิตย์นี้ลูกค้าจะต้องนำรถมาไว้ที่ศูนย์ผลิตเพื่อใช้ประกอบตัวรถและทดสอบก่อนส่งมอบคืนครับ)

 

 

Facebook Comment